schválení

Aproval-seeking or Recognition-seeking Schema

Jak bychom se chovali, kdybychom žili s představou, že nás nikdo za nic z toho jak se chováme, co si myslíme a jak se vyjadřujeme nebude soudit, hodnotit ani posuzovat? Jak by to naopak vypadalo, kdyby o všem v našem životě existovaly záznamy, ke kterým by měl přístup každý jednotlivec, se kterým přijdeme do styku? Schéma Schválení vede osoby, kterých se týká k podřizování se ostatním a společnosti s vidinou, že to je jediný způsob jak získat jejich uznání či nějakou hodnotu.

Subjugation Schema

Všichni jsme plnohodnotné bytosti s vlastními individuálními potřebami, emocemi a nikdo nezpochybňuje naše právo tyto potřeby komunikovat a naplňovat či naše právo naše pocity naplno projevovat.
Pravdou je, že můžeme si vybavit historické období kdy některé lidské bytosti tato práva neměly a bylo s nimi zacházeno jako s majetkem…
Schéma Podrobení, nutí lidi, kterých se týká jednat tak, jako by tato práva pozbyli či jako by prosazování těchto práv pro ně mohlo znamenat ohrožení. Tito lid pak jednají tedy tak, jako by žádné potřeby neměli a žádné emoce neprožívali- pro jistotu.

Negativity and Pessimism Schema

Naše dny jsou často souborem dobrých, lepších ale i horších dní, kdy se nám někdy daří a jindy se může něco pokazit. Díky tomuto náhledu jsou naše dny rozmanité a my se můžeme těšit z těch příjemných dní a momentů… Schéma Pesimismus „nasazuje černé brýle“ lidem, kterých se týká, což jim komplikuje vidět na svém životě, lidech okolo či obecně ve světě něco pozitivního.

Emocional Inhibition Schema

Když prožíváme něco zábavného, zpravidla se smějeme nebo alespoň usmíváme. Když se s někým hádáme dost často divoce gestikulujeme, mračíme se nebo zvyšujeme hlas. Tyto signály dovolují ostatním povrchově číst, jak se cítíme, což jim umožňuje reagovat… Schéma Emocionální zdrženlivosti vede lidi, kterých se týká ke skrývání a potlačování těchto signálů se záměrem ochránit sama sebe před reakcemi okolí. Díky tomuto schéma mohou působit emočně ploše a nepřístupně.

Unrelenting Standards and Hypercriticalness

V životě se setkáváme se situacemi, kdy subjektivně hodnotíme náš výkon, úroveň, vzhled, zkušenosti atd. Zpravidla máme představu to tom, „jak by to mělo být“. Pokud se však naše představa naprosto vymyká běžným standardům, můžeme prožívat velké množství negativních emocí v důsledku nenaplnění této představy. Schéma Perfekcionismus ponouká lidi, kterých se týká k stále vyšším a vyšším výkonů v mnoha oblastech jejich života a nenabízí jim zato pražádnou odměnu v podobě spokojenosti….

Self-sacrifice Schema

Napadá Vás někdy, kde se berou ti lidé co pracují v neziskových organizacích, dobrovolničí nebo hledají cesty jak vyléčit nemoci, kterými netrpí? Asi Vás napadá, že jsou empatičtí a altruističtí a v podstatě dobří lidé. Zároveň je však možné, že touto cestou dělají i něco pro sebe… Schéma Sebeobětování vede lidi, kterých se týká k potlačování a upozaďování vlastních názorů, potřeb a emocí za účelem naplňování potřeb druhých.

Punitiveness Schema

Většina z nás má v životě ráda nějaký řád a pravidla. Pomáhají nám se orientovat v každodenních záležitostech a přinášejí mimo jiné pocit bezpečí a jistoty. Zároveň však jsme schopni pracovat s představou, že pravidla je možné za určitých okolností porušovat nebo nedodržovat úplně řádně…. Pro osoby, kteří žijí se schématem Potrestání je porušení pravidel, chyby a neoprávněné činy téměř synonymem smrtelného hříchu…

Insufficient Self-Control and Self-discipline Schema

…“neřízená střela“… „chaotik“… „divočák“… nebo „šílenec“…
tato a mnohá jiná pojmenování často získávají lidé se schématem Nedostatečné sebekontroly od svého okolí. Schéma je spojeno s mimořádnou impulzivitou a velmi nízkou frustrační tolerancí. Odolávat aktuálním nutkáním je téměř nemožné a mimořádně nepříjemné.

Entitlement and Grandiosity Schema

Lidé se schéma Nadřazenost a Velkolepost jsou přesvědčeni, že jsou v něčem speciální a zaslouží si kvůli tomu mimořádné zacházení. Nárok na toto zacházení prosazují dominantním, manipulativním a soutěživým chováním, které může na okolí působit velmi ambivalentně- jedni je obdivují, druzí je nemohou vystát. V každém případě se tito lidé těší velké pozornosti, což jim často umožní získat velký vliv popřípadě moc.

Failure Schema

Představa, že ať uděláte cokoliv stejně to nakonec dopadne špatně nebo minimálně budete horší než ostatní provází životem především osoby, kterých se týká tohle schéma. Schéma Selhání se vyznačuje hlubokým přesvědčením, že ve srovnání s ostatními jste neúspěšní. Může se vztahovat na jakoukoli oblast vašeho života, jako je kariéra, vztahy, finance nebo na váš život obecně.